TOMAK

Contemporary III - Ecce Machina

Contemporary III - Ecce Machina

Albertina, Vienna 2012

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, ALBERTINA

TOMAK

ALBERTINA

TOMAK, Ecce Machina 1a

TOMAK

Ecce Machina 1a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 1b

TOMAK

Ecce Machina 1b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 1c

TOMAK

Ecce Machina 1c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 1d

TOMAK

Ecce Machina 1d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 2a

TOMAK

Ecce Machina 2a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 2b

TOMAK

Ecce Machina 2b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 2c

TOMAK

Ecce Machina 2c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 2d

TOMAK

Ecce Machina 2d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 3a

TOMAK

Ecce Machina 3a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 3b

TOMAK

Ecce Machina 3b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 3c

TOMAK

Ecce Machina 3c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 3d

TOMAK

Ecce Machina 3d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 4a

TOMAK

Ecce Machina 4a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 4b

TOMAK

Ecce Machina 4b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 4c

TOMAK

Ecce Machina 4c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 4d

TOMAK

Ecce Machina 4d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 5a

TOMAK

Ecce Machina 5a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 5b

TOMAK

Ecce Machina 5b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 5c

TOMAK

Ecce Machina 5c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 5d

TOMAK

Ecce Machina 5d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 6a

TOMAK

Ecce Machina 6a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 6b

TOMAK

Ecce Machina 6b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 6c

TOMAK

Ecce Machina 6c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 6d

TOMAK

Ecce Machina 6d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 7a

TOMAK

Ecce Machina 7a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 7b

TOMAK

Ecce Machina 7b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 7c

TOMAK

Ecce Machina 7c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 7d

TOMAK

Ecce Machina 7d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 8a

TOMAK

Ecce Machina 8a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 8b

TOMAK

Ecce Machina 8b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 8c

TOMAK

Ecce Machina 8c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 8d

TOMAK

Ecce Machina 8d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 9a

TOMAK

Ecce Machina 9a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 9b

TOMAK

Ecce Machina 9b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 9c

TOMAK

Ecce Machina 9c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 9d

TOMAK

Ecce Machina 9d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 10a

TOMAK

Ecce Machina 10a

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 10b

TOMAK

Ecce Machina 10b

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 10c

TOMAK

Ecce Machina 10c

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011
TOMAK, Ecce Machina 10d

TOMAK

Ecce Machina 10d

Bleistift auf Papier, 80x60cm, 2011